Kvalifikační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Vnitřní norma PdF-B-23/13-ÚZ01 (účinná od 26. 3. 2024)

Posudky bakalářských prací

Posudek pro oponenta práce:

Assessment of master’s thesis in English:


Posudky diplomových prací

Posudek pro vedoucího/oponenta práce:

Assessment of bachelor’s thesis in English:

Formální náležitosti práce

FAQ

Kde najít téma bakalářské práce?

Každé pracoviště (katedra nebo ústav) do 31.10. akademického roku vypisuje témata (dle článku 4 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13). Pokud chcete navrhnout vlastní téma bakalářské práce, doporučujeme co nejdříve domluvit si konzultace s příslušným vedoucím práce.

Kde najít téma diplomové práce?

Každé pracoviště (katedra nebo ústav) do 31.10. akademického roku vypisuje témata (dle článku 4 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13). Pokud chcete navrhnout vlastní téma diplomové práce, doporučujeme co nejdříve domluvit si konzultace s příslušným vedoucím práce.

Co dělat, když už jsem si vybral téma bakalářské/diplomové práce, ale chci ho změnit?

Nejdříve je nutné mít konzultace s vedoucím práce a domluvit se na novém tématu. Poté na Portálu UPOL, záložka ELF vyplnit žádost. Až žádost schválí vedoucí práce a vedoucí pracoviště, můžete začít psát na nové téma (dle článku 4 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Co dělat, když chci změnit svého vedoucího práce?

Nejdříve je nutné zajistit si nového vedoucího práce a vše s ním prokonzultovat. Poté na Portálu UPOL, záložka ELF vyplnit žádost. Až žádost schválí nový vedoucí práce a vedoucí pracoviště, tak vše proběhlo v pořádku a můžete bakalářskou práci psát s novým vedoucím (dle článku 4 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jaký je mezní termín pro zadání tématu bakalářské/diplomové práce?

Termín je stanoven na 28.2. daného akademického roku (dle článku 5 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jaký rozsah má mít bakalářská práce?

Minimální rozsah je 54 000 znaků včetně mezer. ALE POZOR! Bez titulní strany, prohlášení, anotace, podkladku pro zadání práce, obsahu, seznamu použitých zdrojů a příloh. Jinými slovy nemusíte mít strach, že by tyto povinné části bakalářské práce Vám ubíraly znaky. A NAVÍC, pokud je vaše bakalářka zaměřena více umělecky a máte doprovodný text, tak máte ještě 36 000 znaků k dobru (dle článku 6 vnitřní normy PdF Up č. PdF-B-23/13).

Jaký rozsah má mít diplomová práce?

Minimální rozsah je 108 000 znaků včetně mezer. ALE POZOR! Bez titulní strany, prohlášení, anotace, podkladku pro zadání práce, obsahu, seznamu použitých zdrojů a příloh. Jinými slovy nemusíte mít strach, že by tyto povinné části diplomové práce Vám ubíraly znaky. A NAVÍC, pokud je vaše diplomka zaměřena více umělecky a máte doprovodný text, tak máte ještě 71 000 znaků k dobru (dle článku 6 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Co GDPR a výzkum v bakalářské/diplomové práce?

Tak jako v běžném životě, i při psaní bakalářské práce je nutné dbát na dodržení GDPR a mít informovaný souhlas účastníků výzkumu (dle článku 6 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13). Souhlas najdete v přílohách normy odkaz. ALE POZOR! Anonymizované verze formuláře musíte dát do příloh práce.

Jaké typy bakalářské/diplomové práce mohu psát?

Podle toho, jaký profil absolventa má váš studijní program, tak si můžete vybrat z těchto typů: výzkumná práce – přehled odborných poznatků, výzkumná práce – zpracování primárních dat, aplikační práce, umělecké práce, případně kombinace (více informací dle článku 7 vnitřní normy PdF Up č. PdF-B-23/13). ALE POZOR! Typ své práce konzultujte se svým vedoucím práce.

Jaké části má bakalářská práce obsahovat?

Každá kvalifikační práce na musí obsahovat povinné náležitosti, které jsou pro všechny typy prací společné. Ty jsou pro studenty vodítkem, jako má mít práce strukturu a současně slouží k zajištění odborné úrovně práce. Jednotlivé náležitosti se mírně liší, podle studované fakulty, případně studovaných programů. Kromě logických části, jako je úvod, shrnutí a závěr nebo seznam použitých zdrojů, také formulaci cílů práce, východiska práce a dle typu zvolené práce i další části (dle článku 8 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jaké části má diplomová práce obsahovat?

Každá kvalifikační práce na musí obsahovat povinné náležitosti, které jsou pro všechny typy prací společné. Ty jsou pro studenty vodítkem, jako má mít práce strukturu a současně slouží k zajištění odborné úrovně práce. Jednotlivé náležitosti se mírně liší, podle studované fakulty, případně studovaných programů. Kromě logických části, jako je úvod, shrnutí a závěr nebo seznam použitých zdrojů, také formulaci cílů práce, východiska práce a dle typu zvolené práce i další části (dle článku 9 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jakou citační normu mám použít?

APA nebo ISO 690 harvardský styl platné ke dni zadání práce (dle článku 8 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jak mají vypadat okraje, nadpisy, text apod.?

Bakalářská práce má daná pravidla pro formální úpravu textu (více info příloha č. 1 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

V jakém elektronickém formátu můžu odevzdat bakalářskou/diplomovou práci?

Jsou povoleny tyto formáty: .doc, .docx nebo .pdf (dle článku 10 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Kdy uvidím posudky oponenta a vedoucího práce?

Nejméně týden před stanoveným termínem obhajoby (dle článku 10 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Kdy se mohu přihlásit k obhajobě?

Až po splnění všech studijních povinností a až po odevzdání bakalářské práce. ALE POZOR! Obhajoba práce musí proběhnout nejpozději do 2 let od splnění všech studijních povinností (dle článku 11 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Může se kdokoliv přijít podívat na můj průběh obhajoby?

Ano, obhajoba je veřejná (dle článku 11 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Co vše po mě komise bude vyžadovat při obhajobě?

Obhajoba probíhá postupem, že představíte svou práci, vyjádříte se ke znění posudků, případným otázkám oponenta či vedoucího práce. Rovněž můžete očekávat dotazy ostatních členů komise a budete muset na ně odpovědět (dle článku 11 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Co není a co už je plagiátorství?

Bližší specifikace se řídí článkem 14 vnitřní normy PdF Up č. PdF-B-23/13 odkaz, kde jsou uvedeny konkrétní příklady. DOPORUČUJEME! Řádně citujte a odkazujte na všechny použité zdroje dle citační normy.

Jakým způsobem vedoucí práce zjistí podezření na plagiát?

Bakalářská i diplomová práce se prostřednictvím IS STAG odevzdává, a tudíž propisuje do systému Theses.cz, v rámci kterého je porovnána s velkým množstvím textů. Pokud jsou výsledky nižší než 10 % shody, nemusí se jednat o plagiát. Pokud jsou procenta vyšší, vedoucí práce provede analýzu a zhodnotí situaci (dle článku 14 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-23/13).

Jakým způsobem si mohu prověřit, zda se nejedná o plagiát:

Zde uvádíme seznam dostupných antiplagiátorských systémů:

Odevzdej.cz

 • Kontrola prací pro veřejnost
 • Porovnání podobností napříč databázemi

Repozitar.cz

 • Publikování odborných textů a jejich ověřování originality
 • Kontroluje podobnosti v textech
 • Včetně závěrečných a seminárních prací a dalších zdrojů

Plag.cz

 • Kontrola prací včetně detektoru AI
 • Je schopný ověřit až 1 000 stran dokumentu
 • Obsahuje kontrolu webových stránek, článků, knih, periodik apod.

Check-plagiarism.com

 • Kontrola včetně webových stránek
 • Na jedno hledání lze zkontrolovat 10 000–15 000 slov
 • Možnost kontroly gramatiky

Prepostseo.com

 • Poskytne odkaz na plagiované zdroje
 • Identifikace všech typů plagiátů

Searchenginereports.net

 • Kontrola včetně webových stránek
 • Podporuje různé typy souborů
Mohu při psaní využít AI?

Ano, lze využít i AI, ale vše je nutné řádně citovat a odkazovat na zdroje. Rovněž doporučujeme řídit se https://ai.e-bezpeci.cz/ a https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pdf-up-k-problematice-vyuzivani-umele-inteligence/

Jaké jsou mezní termíny pro odevzdání kvalifikační práce v akademickém roce nebo do kdy se musím přihlásit na obhajobu?

Veškeré termíny jsou zveřejněny v harmonogramu akademického roku, který je vždy aktualizován pro daný rok a zveřejněn na úřední desce fakulty https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/.

V rámci které kombinace (maior/minor) mohu psát téma kvalifikační práce?

Je nutné zvolit si téma vždy z hlavního programu maior, případně z pedagogicko-psychologického modulu (dle článku vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-22/18).

Může být mým vedoucí práce i externí pracovník?

Ano, je to možné, ale musíte podat písemný návrh vedoucímu pracoviště na garanta práce, kterým je interní pracovník (dle článku 3 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-22/18).

Do kdy musím odevzdat „Podklad pro zadání kvalifikační práce“?

Jakmile v IS STAG dojde k automatickému přenesení tématu do tohoto formuláře po schválení tématu vedoucím práce a vedoucím pracoviště. Termín je do 15.3. daného akademického roku a je nutné tento formulář vytisknout a odevzdat na Studijní oddělení PdF (dle článku 3 vnitřní normy PdF UP č. PdF-B-22/18).